Ochrona Danych I prywatności

Zobowiązanie do ochrony danych i prywatności

ROVENSA, S.A. przestrzega wszystkich obowiązujących unijnych i krajowych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacji.
ROVENSA, S.A. wdraża System Ochrony Danych Osobowych i System Bezpieczeństwa Informacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wykazania odpowiedzialności instytucjonalnej za ochronę danych i bezpieczeństwo informacji, wdrażając wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zarówno w celu zachowania zgodności z ogólnym reżimem prawnym obowiązującego Prawa o Ochronie Danych Osobowych oraz przestrzegania szczególnego reżimu prawnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych obowiązującego od 25 maja 2018 r.
W celu uzyskania wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub skorzystania z praw w tym zakresie prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Danych ROVENSA, S.A. pod adresem e-mail dataprotection@rovensa.com

Definicje

«Dane osobiste»

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora. Identyfikatorami osobowymi mogą być na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikatory w formie elektronicznej lub jeden bądź kilka szczególnych elementów tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby.

„Przetwarzanie danych osobowych”

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie , ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę ujawnienia, porównania lub połączenia, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

“Cookies”

„Cookies” to małe pliki tekstowe zawierające istotne informacje, które urządzenia służące do uzyskiwania dostępu (komputery, telefony komórkowe lub przenośne urządzenia mobilne) pobierają za pośrednictwem przeglądarki, gdy Klient lub Użytkownik odwiedza stronę internetową.

Administrator Danych

ROVENSA, S.A., z siedzibą w Edificio Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056 Lizbonie, Portugalia, zarejestrowana w Biurze Rejestru Handlowego w Lizbonie pod numerem 503463060 i osoba prawna nr 514194910 z udziałem kapitałowej 232.200.591,00€, zwana dalej ROVENSA, S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za strony internetowe www.rovensa.com oraz aplikacje komputerowe, zwane dalej kanałami lub aplikacjami, za pośrednictwem których Użytkownicy, Usługobiorcy lub Klienci mogą mieć zdalny dostęp do usług i produktów Agrobiznesu, które są prezentowane, sprzedawane lub dostarczane w dowolnym czasie za ich pośrednictwem.
Korzystanie z kanałów lub aplikacji przez dowolnego Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta może wiązać się z wykonywaniem operacji przetwarzania danych osobowych, których ochrona, prywatność i bezpieczeństwo przez ROVENSA, S.A., jako podmiotu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, jest zgodne z warunkami niniejszej Polityki ochrony danych i prywatności.

Dane kontaktowe administratora danych

W celu kontaktu z Urzędem Ochrony Danych ROVENSA, S.A. prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dataprotection@rovensa.com opisując przedmiot zapytania oraz podając swój adres e-mail, numer telefonu kontaktowego lub adres korespondencyjny.

W każdym innym celu można wykorzystać następujące ogólne dane kontaktowe firmy ROVENSA, S.A.:

  • Adres pocztowy: Edificio Lumnia, R. Centieira 61 5B, 1800-056
  • Email: info@rovensa.com
  • Telefon ogólny: +351 213 222 750

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

ROVENSA, S.A. przetwarza dane osobowe ściśle niezbędne do zapewnienia ujawniania informacji i działania swoich kanałów, zgodnie z zastosowaniami dokonywanymi przez Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów, niezależnie od tego, czy są one dostarczane przez Użytkowników lub Usługobiorców w celu rejestracji wniosków lub uzyskiwanie informacji lub przekazywanych przez Klientów w celu subskrypcji tych kanałów lub wynikających z korzystania z usług świadczonych przez ROVENSA, S.A. za ich pośrednictwem, takich jak dostęp, konsultacje, instrukcje, transakcje i inne zapisy dotyczące ich użytkowania .

W szczególności korzystanie lub aktywacja niektórych funkcjonalności kanałów może wiązać się z przetwarzaniem szeregu bezpośrednich lub pośrednich identyfikatorów osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adresy urządzeń czy położenie geograficzne, pod warunkiem wyraźnej zgody Użytkownika, Usługobiorcy lub Użytkownika/klienta.

W każdym przypadku Użytkownicy, Usługobiorcy lub Klienci zostaną każdorazowo poinformowani o konieczności dostępu do tych danych w celu korzystania z funkcjonalności danych kanałów.

Dane osobowe zbierane przez ROVENSA, S.A. przetwarzane są drogą elektroniczną, w określonych przypadkach w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie przetwarzania plików lub definiowania profili oraz w zakresie przedumownej, umownej lub poumownej obsługi relacji z Użytkownikami, Usługobiorcami lub Klientami, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kategorie lub rodzaje przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów to imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer podatnika lub numer dokumentu tożsamości (nieobowiązkowe ).

Zasady prawne

Wszystkie operacje przetwarzania danych są zgodne z podstawowymi zasadami prawa w zakresie ochrony danych i prywatności, w szczególności w zakresie ich obiegu, zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, celu, minimalizacji, retencji, dokładności, integralności i poufności, a ROVENSA, S.A. jest przygotowana do wykazania swojej odpowiedzialności wobec osoby, której dane dotyczą, lub jakiejkolwiek strony trzeciej, która ma uzasadniony interes w tej sprawie.

Podstawy prawne

Wszystkie operacje przetwarzania danych są wykonywane przez ROVENSA, S.A. z uzasadnionych powodów, w szczególności dlatego, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, lub dlatego, że przetwarzanie jest uznane za niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do dokonania ustaleń przedumownych na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ROVENSA, S.A. lub osób trzecich.

Cel przetwarzania

Wszelkie dane osobowe przetwarzane w kanałach ROVENSA, S.A. są przeznaczone wyłącznie do dostarczania informacji Użytkownikom, zarządzania danymi osobowymi Usługobiorców uznanych za niezbędne do zarządzania relacją lub komunikacją, a także do świadczenia usług zakontraktowanych przez Klientów i ogólnie, zarządzanie stosunkami przedumownymi, umownymi lub poumownymi z Użytkownikami lub Klientami.

Zebrane dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, informacyjnych lub promocyjnych, handlowych lub marketingowych, w szczególności w celu promowania akcji upowszechniania nowych funkcjonalności lub nowych produktów i usług, za pomocą środków komunikacji bezpośredniej bądź korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną, wiadomościami lub rozmowami telefonicznymi lub jakąkolwiek inną usługą łączności elektronicznej. Pod warunkiem, że zawsze zapewnione są uprzednie informacje i uzyskanie wyraźnej zgody do tych ostatnich celów, Użytkownicy lub Klienci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych osobowych do innych celów, które wykraczają poza zarządzanie stosunkiem umownym, mianowicie do celów marketingowych, do wysyłania komunikatów informacyjnych lub do umieszczenia na listach lub w serwisach informacyjnych, w tym celu należy wysłać pisemny wniosek skierowany do ROVENSA, S.A. Biuro Ochrony Danych, zgodnie z procedurami wskazanymi poniżej.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do celów, które doprowadziły do ​​ich zebrania lub późniejszego przetwarzania, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

Korzystanie z plików cookies

ROVENSA, S.A. może ewentualnie stosować dwie szerokie kategorie plików cookies: pliki cookie w zakresie witryn internetowych oraz pliki cookie w ramach bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, przy czym w każdej z kategorii mogą one zostać wyłączone przez Użytkowników lub Klientów.

ROVENSA, S.A. wykorzystuje na swoich stronach internetowych pliki cookies w celu poprawy wydajności i wygody przeglądania strony przez Użytkowników i Klientów, zwiększając z jednej strony szybkość i efektywność odpowiedzi, a z drugiej eliminując konieczność wielokrotnego wpisywania tych samych Informacji.

Stosowanie plików cookies pomaga serwisom internetowym rozpoznać urządzenia Użytkowników i Klientów przy kolejnej ich wizycie, a w niektórych przypadkach jest również niezbędne do ich działania. Pliki cookie wykorzystywane przez ROVENSA, S.A. we wszystkich jej kanałach nie gromadzą danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkowników lub Klientów, a przechowują jedynie informacje ogólne, a mianowicie formę lub lokalizację geograficzną dostępu oraz sposób, w jaki korzystają z kanałów, m.in. inni. W plikach cookies przechowywane są wyłącznie informacje związane z preferencjami Użytkowników i Klientów i nie są zapisywane żadne dane osobowe. W plikach cookies przechowywane są wyłącznie informacje związane z preferencjami Użytkowników i Klientów i nie są zapisywane żadne dane osobowe.

Użytkownicy, Usługobiorcy i Klienci mogą w każdej chwili za pośrednictwem aplikacji komputerowej, której używają do przeglądania Internetu („przeglądarki”), podjąć decyzję o powiadomieniu ich o otrzymaniu plików cookies, jak również o zablokowaniu ich zapisu w swoim systemie .

W zależności od zamierzonych celów ROVENSA, S.A. może, w stosownych przypadkach, wykorzystywać trzy różne rodzaje plików cookie, zgodnie z następującymi specyfikacjami:

  • (i) niezbędne pliki cookie – niektóre pliki cookie są niezbędne do uzyskania dostępu do określonych obszarów kanałów internetowych, umożliwiających przeglądanie i korzystanie z aplikacji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryn, poprzez rejestrację użytkownika – bez tych plików, nie można zapewnić niektórych usług.
  • (ii) funkcjonalne pliki cookie – funkcjonalne pliki cookie umożliwiają zapamiętywanie preferencji przeglądania przez użytkownika, co pozwala uniknąć konieczności ponownej konfiguracji i dostosowywania przy każdej wizycie;
  • (iii) analityczne – są wykorzystywane do analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, wyróżniania artykułów lub usług, które mogą ich zainteresować, monitorowania działania serwisu oraz identyfikowania najpopularniejszych stron, najskuteczniejszych sposobów łączenia stron lub określenia, dlaczego niektóre strony otrzymują komunikaty o błędach – te pliki cookie są używane wyłącznie do analizy i tworzenia statystyk, bez gromadzenia informacji o charakterze osobistym.

W tym celu ROVENSA, S.A. może zapewnić Użytkownikom lub Klientom wysokiej jakości obsługę, personalizując informacje i oferty oraz identyfikując lub korygując wszelkie problemy, które mogą pojawić się w trakcie ich użytkowania.

Ze względu na rodzaj ważności istnieją dwa rodzaje plików cookie:

  • (i) Cookies trwałe – są to pliki cookies zapisywane na urządzeniach służących do uzyskiwania dostępu do kanałów (komputery, telefony komórkowe itp.) z poziomu aplikacji komputerowej służącej do przeglądania stron internetowych („przeglądarki”) i wykorzystywane są każdorazowo po ponownych odwiedzinach – generalnie służą do bezpośredniego przeglądania zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika lub Klienta, umożliwiając ROVENSA, S.A. świadczenie bardziej spersonalizowanej usługi;
  • (ii) cookies sesyjne – są to cookies tymczasowe, które są generowane i dostępne tylko do momentu zakończenia sesji, ponieważ przy kolejnym wejściu Klienta/Użytkownika do przeglądarki cookies nie będą już przechowywane – uzyskane informacje pozwalają na zarządzanie sesjami , zidentyfikowanie problemów i zapewniają lepszą jakość przeglądania.

Użytkownicy i Klienci mogą w każdej chwili wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookies – należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w każdym z programów komputerowych służących do przeglądania sieci Internet („przeglądarki”). Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować utratę dostępu do niektórych funkcjonalności stron.

ROVENSA, S.A., w ramach bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, może również wykorzystywać pliki cookie do otwierania różnych wysyłanych komunikatów elektronicznych, takich jak biuletyny i poczta elektroniczna, w celach statystycznych – ujawniania, czy takie komunikaty zostały otwarte i monitorowania kliknięć przez linki lub reklamy w ramach tych komunikatów.

Również w tej kategorii plików cookie Użytkownicy i Klienci zawsze mają możliwość wyłączenia wysyłania komunikacji elektronicznej poprzez odpowiednią opcję w stopce.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Ujawnienie informacji lub świadczenie usług przez ROVENSA, S.A. jej Użytkownikom lub Klientom za pośrednictwem kanałów może wiązać się z wykorzystaniem usług podwykonawców stron trzecich, w tym podmiotów mających siedzibę poza Unią Europejską, w celu świadczenia określonych usług, które mogą implikować dostęp przez te podmioty do danych osobowych Użytkowników lub Klientów.

W takich okolicznościach i gdy będzie to konieczne, ROVENSA, S.A. będzie korzystać wyłącznie z podwykonawców, którzy przedstawią odpowiednie gwarancje wykonania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymagania obowiązujących norm, przy czym takie gwarancje są sformalizowane w podpisanej umowie między ROVENSA, S.A. a każdą ze stron.

Odbiorcy danych

Poza zakresem wypełnienia obowiązków prawnych, w żadnym wypadku nie będzie dochodziło do przekazywania danych osobowych Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów podmiotom trzecim niebędącym podmiotami podwykonawcami lub uprawnionymi odbiorcami, jak również nie będzie prowadzona żadna inna komunikacja do celów innych niż wymienione powyżej.

Międzynarodowe transfery danych

Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie w ramach wypełnienia obowiązków prawnych lub gwarantowanych, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

Środki bezpieczeństwa

Uwzględniając najbardziej zaawansowane techniki, koszty stosowania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyka o prawdopodobieństwie i zmiennej wartości dla Użytkowników lub Klientów, ROVENSA, S.A. oraz wszystkie podmioty będące jej podmiotami podwykonawcy stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka.

W tym celu stosuje się szereg środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieupoważnionym ujawnieniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, przetwarzaniem lub dostępem, a także przed wszelkimi innymi formami nielegalnego przetwarzania.

Wyłącznym obowiązkiem Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów jest zachowanie w tajemnicy kodów dostępu, nieudostępnianie ich osobom trzecim, a w szczególnym przypadku aplikacji komputerowych służących do dostępu do kanałów utrzymanie i utrzymywanie urządzeń dostępowych w stanie bezpieczeństwa i przestrzeganie praktyk bezpieczeństwa zalecanych przez producentów i/lub operatorów, w szczególności w zakresie instalacji i aktualizacji niezbędnych aplikacji zabezpieczających, m.in. aplikacji antywirusowych.

W związku z koniecznością podzlecania usług podmiotom trzecim, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników lub Klientów, podwykonawcy ROVENSA, S.A. będą zobowiązani do przyjęcia środków i protokołów bezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym i parametrów technicznych niezbędnych do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a także zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi, utracie lub zniszczeniu danych osobowych.

Wykonywanie praw przez osoby, których dane dotyczą

Jako osoby, których dane dotyczą, Użytkownicy i Klienci ROVENSA, S.A. mogą w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych i prywatności, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w obowiązujących normach.

Każdy wniosek o skorzystanie z prawa do ochrony danych i prywatności musi być kierowany na piśmie przez osobę, której dane dotyczą, do Urzędu Ochrony Danych, zgodnie z procedurą i danymi kontaktowymi opisanymi poniżej.

Skargi lub sugestie i zgłaszanie incydentów

Użytkownicy i Klienci ROVENSA, S.A. mają prawo złożyć skargę poprzez złożenie jej do organów kontroli ochrony danych. Użytkownicy i Klienci ROVENSA, S.A. mogą również zgłaszać sugestie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej do Urzędu Ochrony Danych.

Zgłaszanie incydentu

ROVENSA, S.A. wdrożyła system zarządzania incydentami w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Każdy Użytkownik lub Klient, który chce zgłosić zaistnienie jakiejkolwiek sytuacji naruszenia danych osobowych, powodującego przypadkowe lub niezgodne z prawem nieuprawnione zniszczenie, utratę, zmianę, ujawnienie lub dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, może skontaktować się z Ochroną Danych lub skorzystać z ogólnych danych kontaktowych ROVENSA, S.A. opisanych powyżej.

Zmiana Polityki Prywatności

Aby zapewnić jej aktualizację, rozwój i ciągłe doskonalenie, ROVENSA, S.A. może w dowolnym momencie wprowadzić wszelkie zmiany, które uzna za stosowne lub konieczne w niniejszej Polityce ochrony danych i prywatności, a jej publikacja jest zapewniona w różnych kanałach, aby zagwarantować ich przejrzystość i informacje Użytkownikom i Klientom.

Wyrażenie zgody i akceptacji

Warunki Ochrony Danych i Polityki Prywatności są uzupełnieniem warunków i postanowień dotyczących danych osobowych zawartych w Ogólnych Warunkach Korzystania z kanałów ROVENSA, S.A.

Swobodne, konkretne i świadome ujawnienie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, oznacza znajomość i akceptację warunków zawartych w niniejszej Polityce, zważywszy, że korzystając z kanałów lub udostępniając swoje dane osobowe Użytkownicy, Usługobiorcy i Klienci wyraźnie upoważniają ich do przetwarzania, zgodnie z zasadami określonymi w każdym z obowiązujących kanałów lub instrumentów zbierania.

Biuro Ochrony Danych

W celu skorzystania z wszelkiego rodzaju praw do ochrony danych i prywatności lub w dowolnej sprawie związanej z ochroną danych, prywatnością i bezpieczeństwem informacji, Użytkownicy, Usługobiorcy i Klienci ROVENSA, S.A. mogą kontaktować się z Biurem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail dataprotection@rovensa.com opisując przedmiot zapytania oraz wskazując adres e-mail, numer telefonu kontaktowego lub adres korespondencyjny do odpowiedzi.